Condicions de contractació

Informació prèvia al procés contractual


La present pàgina web http://olivias.es és propietat d’OLIVIES SELECCIONS SL amb CIF B63504922 i adreça fiscal a CARRER DELS MOTORS 147-155 LOCAL 16 08038, BARCELONA.


Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre OLIVIAS SELECCIONS SL i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals, en especial, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de contractació, la Llei 3/2014, del 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, ia la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.
OLIVIAS SELECCIONS SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, a les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, OLIVIAS SELECCIONS SL es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les en temps i forma oportuns. L’objecte de la pàgina web és la venda de productes alimentaris.

La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici del dret de desistiment.
Així mateix, vostè pot subscriure’s al butlletí informatiu per rebre ofertes dels referits productes o informació general que pugui ser del seu interès.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions dús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser més gran i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessàries per a l’accés als llocs web d’OLÍVIES SELECCIONS SL i la contractació per mitjà dels mateixos.

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troben disponibles al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Per adquirir els nostres productes, podeu adreçar-vos a l’apartat corresponent de la nostra botiga online.
Podrà registrar-se com a usuari de la web per realitzar la compra en línia a l’apartat corresponent a la pròpia web. De conformitat amb la normativa aplicable i vigent en matèria de protecció de dades, OLIVIAS SELECCIONS SL informa als usuaris que les dades personals demanades durant el procés de registre i posterior compra, seran incorporades al sistema de tractament titularitat d’OLIVIES SELECCIONS SL, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l’usuari i gestionar actuacions posteriors que se’n derivin.

Les vostres dades es conservaran el termini estrictament necessari per complir les finalitats anteriorment previstes, excepte obligació legal de conservació. Us informem que la base legal del tractament de les vostres dades és la correcta execució del contracte entre les parts i el consentiment.

D’acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament de aquests, dirigint la seva petició a l’adreça esmentada més amunt o al correu electrònic girones@olivias.es. Podrà adreçar-se a lAutoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.


Durant el procés de compra us heu d’identificar amb el nom d’usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públiques. Vostè es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes al registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Podeu modificar la informació registrada en qualsevol moment, a la vostra àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric de les seves comandes, estigui només és un apartat de consulta però se’n permet la gestió, podent l’usuari eliminar aquells registres que consideri no cal visualitzar.


Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació del mateix per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra lusuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rebeu la confirmació, poseu-vos en contacte amb OLIVIAS SELECCIONS SL al telèfon d’atenció al client 934436660 o mitjançant el correu electrònic comercial@olivias.és. Tots els continguts de la web són en català.
El client, en rebre el producte a l’adreça de lliurament facilitada, rebrà una factura o còpia de la comanda.


Oferta y vigència
En cas d’un producte en oferta, sempre s’indicarà juntament amb les característiques essencials, el preu d’oferta i la validesa d’aquesta. En compliment de la normativa vigent OLIVIAS SELECCIONS SL ofereix informació sobre tots els articles a la venda, les seves característiques i preus. No obstant això, OLIVIAS SELECCIONS SL es reserva el dret de retirar, reposar o canviar els productes que s’ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D’aquesta manera, els productes oferts a cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas. Així mateix, l’empresa tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense avís previ i en qualsevol moment, l’accés als productes esmentats.


Característiques essencials dels productes
Els productes oferts a la nostra botiga online, incorporen una fotografia i les seves característiques essencials, aquesta és la informació obtinguda del propi fabricant. El color del producte, observable a la fotografia no és vinculant. A les característiques s’identifica el mateix.


Garanties
Quan es tracti de productes peribles i els rebi en mal estat o caducats poseu-vos en contacte a través de girones@olivias.es. Serà essencial seguir les instruccions de conservació determinades al mateix envàs, a més d’observar la data de caducitat, conservant en qualsevol cas el justificant de compra.


Preus

Tots els productes indiquen el preu de venda a Euros i inclouen l’impost sobre el valor afegit (IVA). Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’indicaria (IGIC o IPSI).


Despeses d’entrega i transport
OLIVES SELECCIONS SL realitza enviaments a Península, cobrant una quantitat de 3€ en concepte de despeses d’enviament; i si superés els 50€, l’import seria gratuït. Excepte els productes que requereixin enviament en fred, l’enviament dels quals tindrà un cost de 6€. En aquests casos, independentment que la compra superi els 50€, no s’aplicarà l’enviament gratuït.


Formes de pagament
El client podrà abonar l’import de la comanda optant per qualsevol de les formes següents. Durant el procés de compra haureu d’indicar la vostra elecció:

  • Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD: Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es fan utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa. Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïdes directament a la pàgina del banc, al TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïdes ni registrades a cap servidor d’OLIVES SELECCIONS SL. En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se us sol·licitaran sempre les dades següents: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprès en cursiva al revers de la targeta VISA o MASTERCARD, oferint, així, més garanties sobre la seguretat de la transacció. Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web. Quan l’import d’una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d’una targeta de pagament, el titular pot exigir l’anul·lació immediata del càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de càrrec i reabonament en els comptes del proveïdor i del titular s’han de fer com més aviat millor. Això no obstant, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l’exigència de devolució no fos conseqüència d’haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l’anul·lació del càrrec corresponent, aquell quedarà obligat davant OLIVIAS SELECCIONS SL al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de la dita anul·lació. Contra Reembolso: Si lo desea podemos enviarle su pedido contra reembolso, el cual abonará a la recepción del mismo sin gastos para usted, ya que OLIVIAS SELECCIONS SL corre con los gastos derivados de esta forma de pago.


Execusió de la comanda
OLIVIAS SELECCIONS SL es compromet a lliurar la comanda en un màxim de 48h i 72h laborables, a partir de l’endemà de la comanda.
La disponibilitat dels productes oferts per OLIVIAS SELECCIONS SL pot variar en funció de la demanda dels clients. Tot i que OLIVIAS SELECCIONS SL actualitza l’estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquell moment. En cas de no execució per indisponibilitat, OLIVIAS SELECCIONS SL en el moment que tingui
coneixement daquesta situació ho notificarà al client, per mitjà dun correu electrònic.
El període daquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies. OLIVIAS SELECCIONS SL podrà donar la doble opció de: subministrar al client sense augment de preu, un producte de característiques similars o de superior qualitat, o excepte raons justificades i demostrables per OLIVIAS SELECCIONS SL dins aquest mateix període abonar les sumes pagades per la comanda anul·lat.


Dret de desistiment
Segons l’establert l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser tornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.


La devolució

El client haurà de tornar o lliurar directament el producte a OLIVIAS SELECCIONS SL, a la
adreça PAMPLONA 92-94 LOCAL 9 08018, BARCELONA, sense cap demora indeguda, i en tot cas en un termini màxim de catorze dies naturals a partir de la data en què es formalitzi el dret de desistiment del contracte. S’entendrà complert el termini si el client efectua la devolució del producte abans de la finalització del termini.
El client es farà càrrec dels costos de retorn del producte.


Reemborsament del pagament
El reemborsament de les quantitats rebudes pel client s’ha de fer utilitzant els mateixos mitjans de pagament emprats pel client, sempre que no s’hagi disposat el contrari.
OLIVIAS SELECCIONS SL podrà retenir el reemborsament fins haver rebut el producte, motiu de desistiment, o fins que el client lliuri justificant de devolució del mateix, segons quina condició es compleixi primer.


Devolució del producte defectuós
En el cas que el producte no es trobi en bon estat i les causes imputables a aquest, no siguin conseqüència del client, aquest tindrà dret a la devolució del producte, informant a OLIVIAS SELECCIONS SL del motiu de devolució a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cap cost per al client. Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat del producte no es considera un dret de desistiment.
OLIVIAS SELECCIONS SL es compromet a assumir el cost de la devolució ia restituir el producte per un de nou d’acord amb condicions acceptades en el moment de la venda.
Si el client vol presentar una reclamació, l’establiment d’OLIVIES SELECCIONS SL està situat a PAMPLONA 92-94 LOCAL 9 08018, BARCELONA oa través del correu electrònic girones@olivias.es.


Jurisdicció

Així mateix, OLIVIAS SELECCIONS SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia, les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge.
o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. OLIVIAS SELECCIONS SL té el domicili a BARCELONA, Espanya.